Finsk helsereform forutsetter kontroll på kostnader

Publisert: 22.08.2017

I helse og omsorgssektoren er omlag 60-70 prosent av kostnadene personalkostnader. Dette innebærer også at den største andelen av kostnadene er tidsdrevne. Tidsdrevne aktivitetsbaserte kostnadsberegninger (TDABC) er en metode for kostnadsberegning i store og komplekse helsetjenester og i skiftende miljøer. Noe som Prodacapo fokuserer på i den nye generasjonen ABC-modeller. En nærmere beskrivelse av tidsdreven aktivitetsbasert finansiering er gitt senere i dokumentet.

Blogginnlegg av Kari Lappalainen, VD FCG Prodacapo Group

Finland gjennomgår nå sin største helse og omsorgsreform i moderne tid. Hittil har de finske helsedistriktene blitt drevet og finansiert av kommunene. Helsetilbyderne har fått finansiering basert på aktivitet i tillegg til pasientbetaling. Ved manglende kunnskap om produksjonskjeden, hvor og når helsetjenester gis og hva som er kostnadsdriverne kan resultatet bli for lav refusjon og eventuelt underskudd i budsjettet. I Finland har underskudd tradisjonelt sett blitt dekket av nye midler fra kommunen slik at virksomheten har kunne fortsette.
Denne måten å styre på, der enheter som går med underskudd kompenseres med overskudd fra andre enheter er ikke bærekraftig og det fører heller ikke til mer og bedre helsetjenester for pasientene.


De nye lover og regler som nå forberedes for den nye helse og omsorgstjenesten i Finland øker forståelsen for behovet for endringer både i styring og finansiering.
I den nye modellen er det regionene som er ansvarlig for alle helse og omsorgstjenester, og det er staten som finansierer virksomheten. Hvordan finansieringssystemet vil komme til å se ut er nå under behandling. I forbindelse med forberedelsene til den nye strukturen er det foreslått at 2/3 avskal være per capita finansiering og 1/3 basert på aktivitet. Det betyr at det fins et stort behov for organisasjonsendringer, styringsmåter og ikke minst kulturendring hos de som tilbyr helsetjenestene.

Det kommer ikke lenger til å være mulig å gå med underskudd som senere vil bli dekket av kommunene. Dette vil medføre at kostnadene må være på et nivå hvor det er mulig å utvikle bærekraftige effektive virksomheter.

Fra et regionalt perspektiv blir det nødvendig å optimalisere innholdet i tjenestene for å kunne gi helse og omsorgstjenester der de trengs. Dette vil kun være mulig dersom de ulike nivå virksomheter har pålitelig informasjon om kostnadene knyttet til de ulike tjenestene. For å ha mulighet til å sammenligne ulike tjenester i helse- og omsorgstjenesten vil det være nødvendig med felles prinsipper for beregning av kostnader. Dette vil også kunne danne grunnlag for god styring og beslutninger.


Nærmere om TDABC: TDABC baserer seg på følgende overordnede prinsipp. For hver tjeneste fastsettes hvor mye tid som benyttes og hvor mye ressurser som ellers går med i form av for eksempel produkter. Dette gir en total kostnad per tjeneste. Den totale aktivitetstiden får man da ved å multiplisere den beregnede kostnaden for aktiviteten med antall ganger aktiviteten utføres.
På denne måten blir det mulig å kontinuerlig følge opp virksomheten og håndtere endringer og variasjoner som oppstår i produksjonen. Når kostnader og ressursforbruk av aktiviteter kan måles og er tilgjengelig i sann tid, vil det være mulig å evaluere hvor verdi skapes og kontinuerlig utvikle virksomheten. Med tidsdrevet ABC-metodikk vil det være mulig å oppdatere modellen automatisk.

Sist redigert 22/08/2017 av Mehdi Shadidi